Parochie De Vier Evangelisten Amsterdam 
 
 
 

Welkom bij de Vier Evangelisten

Welkom in de Sint Lucaskerk: "Herberg voor de ziel"

Wij zien onze parochie graag als een gastverblijf, een herberg voor de ziel. In de herberg geldt de Heilige Schrift als reisgids voor mensen die op hun levensreis op Adem willen komen. Vragen over leven, liefde en dood mogen in deze herberg aan de orde komen. Het evangelie verhaalt dat Jesus tochtgenoot is van mensen onderweg en met hen spreekt over hun geloof, hun hoop en teleurstelling. Aan de hand van wet en profeten begeleidt Hij hen bij hun vragen, verlangens en twijfel.

De parochie als herberg dient bovendien als uitvalsbasis voor diaconie en pastoraat, als vertrekpunt van het hervatten van ieders levensreis. Niet alleen stamgasten zijn welkom, maar ook (andere) buurtbewoners en toevallige passanten.

Voor sommigen heeft de herberg trekken van een thuis. Maar voor anderen is hij een spiritueel doorgangshuis. Mensen moeten ook weer losgelaten kunnen worden als ze hun reis willen vervolgen naar andere spirirtuele onderkomens. Wie stamgast wil worden mag natuurlijk blijven. De kern van onze gemeenschap is de Heilige Schrift en de gelovige zoektocht van ieder individu. Uitgaande van de Heilige Schrift willen wij mensen begeleiden op hun gelovige zoektocht. In de Handelingen van de Apostelen staan de belangrijkste bouwstenen aangegeven;

Zij legden zich ernstig toe op de leer der apostelen, bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van het brood en in het gebed. Ontzag beving eenieder, want door de apostelen werden vele wonderbare tekenen verricht. Allen die het geloof hadden aangenomen, waren eensgezind en bezaten alles gemeenschappelijk; ze waren gewoon hun bezittingen en goederen te verkopen en die onder allen te verdelen naar ieders behoefte. (Handelingen der Apostelen 2, 42 - 45)

De vijf centrale taakgebieden zoals catechese, diaconie, gemeenschapsopbouw, liturgie en pastoraat worden hier onderscheiden. Onder deze taakgebieden vallen de volgende werkgroepen en activiteiten:

Zij legden zich ernstig toe op de leer der apostelen

Catechese
Onze gemeenschap wil een centrum voor geloofsverdieping zijn, waar alle betrokken individuen en groepen hun spirituele huis kunnen vinden. De leer, het verhaal van ons geloof vraagt toeleg, studie, overweging. Door ons daarop toe te leggen kunnen wij een goede catechese, een aan onze tijd aangepaste geloofsoverdracht mogelijk maken. In onze parochie is er:

Kinder- en jongerencatechese:
Voorbereiding op de eerste heilige communie; jaarlijks voor kinderen vanaf groep 4 (7-8 jaar) van de basisschool.
Voorbereiding op het vormsel(13-15 jaar); eens per twee jaar in samenwerking met zustersparochies in Osdorp en Sloten.
Kindernevendienst: twee maal per maand. In deze dienst worden bijbelverhalen verteld en activiteiten georganiseerd die variëren van knutselwerken tot toneelstukjes, spelletjes en gesprekken. Op deze bijeenkomst zijn alle kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar welkom.

Volwassenencatechese:
Bijbelstudies in advent en veertigdagentijd. Op de eerste vrijdag van de maand wordt de catechismus besproken.
Voorbereidende bijeenkomst voorafgaand aan de ziekenzalving, gericht op ouderen en zieken; eens per jaar.

Zij bezaten alles gemeenschappelijk

Diaconie
In de diaconie komt het dienende karakter van de kerk naar buiten. Het nastreven van vrede en gerechtigheid en de zorg voor de mens en de wereld is immers Jesus" grootste zorg. Tegemoet komen aan de mens in nood en het beschermen van diens waardigheid vormen de kern.

KBO (Katholieke Bond van Ouderen)
In onze parochie is een kring van de Katholieke Bond van Ouderen die is aangesloten bij de Unie K.B.O. in "s-Hertogenbosch. Deze unie is in Nederland de grootste ouderenorganisatie met circa 268.000 leden. Onze kring telt ongeveer 200 leden.
De Unie K.B.O. weet met andere ouderenbonden heel veel te bereiken voor de ouderen. Zij houdt de politiek goed in de gaten en staat op de bres om aangelegenheden die ouderen betreffen met de politiek te bespreken.
Onze kring houdt zich bezig met diverse activiteiten zoals bingo, sjoel- en kaartcompetities. Vier keer per jaar wordt er een bustocht georganiseerd, die bij onze ouderen zeer in de smaak valt. Vele vrijwilligers helpen mee om alles goed te laten verlopen.

De Zonnebloem
De Nationale Vereniging de Zonnebloem is een landelijke vrijwilligersorganisatie met ruim 35.500 vrijwilligers in meer dan 1.500 afdelingen, verspreid over het land. De kern van het Zonnebloemwerk bestaat uit het regelmatig bezoeken van langdurig zieken, lichamelijk gehandicapten en hulpbehoevende ouderen. De Zonnebloem beoogt te voorkomen dat deze mensen in een sociaal isolement geraken door hen aandacht en menselijk contact te bieden. De Zonnebloem, Amsterdam-Lucas maakt deel uit van deze organisatie en heeft een bestuur van vier personen en ruim 20 medewerkers.
Naast de hoofdtaak- het huisbezoek aan zieken en gehandicapten- organiseert deze afdeling jaarlijks een aantal activiteiten zoals de Rommelmarkt voor fondsenwerving, een dagtocht, rondvaarttocht door Amsterdam, Nationale Ziekendag en het verzorgen van paas- en kerstattenties. Tevens coördineert de afdeling voor de regio een boottocht en het Theatertournee in de Meervaart en onderhoudt kontakten met maatschappelijke organisaties en lokale media.

PCI (Parochieel Caritas Instelling)
Lenigen van concrete noden van mensen en groepen van mensen en beheer van een bescheiden fonds. Werkzaamheden worden verricht in nauwe samenwereking met de pastoor en het maatschappelijk werk. Rond Kerstmis ontvangen nabestaanden van overledenen van het afgelopen jaar een attentie.

Amnesty International
In samenwerking met de Samen Op Weg Gemeente Osdorp verzorgt de werkgroep maandelijks de verspreiding van brieven bestemd voor autoriteiten van landen die het niet zo nauw nemen met de rechten van de mens. Daarnaast verzorgt zij de verkoop van Amnesty kaarsen met Kerstmis en houdt zij spoedacties indien nodig.

Wereldwinkel
Enkele tientallen jaren geleden is de wereldwinkel in de Sint Lucasparochie opgericht. De doelstelling is aandacht te vragen voor eerlijke producten uit de derde wereldlanden door middel van: verantwoorde werkgelegenheid, geen kinderarbeid, financiering vooraf en het betalen van een eerlijke prijs. Daarnaast komt de extra winst uit de verkoop van deze artikelen ten goede aan de leprapatiënten op Kalimantan (Borneo). De verkoop van deze produkten vindt plaats op de zaterdag, zondag en op de feestdagen na elke eucharistieviering.

Missie en Ontwikkeling
Het doel van deze werkgroep is: het bevorderen van een meer rechtvaardige samenleving, in het bijzonder in de Derde Wereld.
De activiteiten bestaan uit het steunen van diverse projecten voor:
Memisa: (biedt medische steun die moet leiden tot duurzame verbetering, zowel door het uitzenden van artsen, alsook door het versterken van lokale organisaties door kennisoverdracht).
Mensen in Nood: (zorgt voor directe hulp voor de kansarmen bij rampen en conflicten).
Missio: (acties ten behoeve van pastorale projecten in arme landen).
Miva: (ondersteunt pioniers in ontwikkelingslanden met vervoer- en communicatiemiddelen).
Solidaridad: (verleent structurele hulp aan de bevolking van Latijns Amerika die de mensen aldaar instaat stellen zelf hun samenleving op te bouwen).
Vastenaktie: (samen met de Pancratius- en Paulusparochie wordt in de Veertigdagentijd actie gevoerd voor één van de vele concrete basisinitiatieven op sociaal economisch gebied).
WNM: (fondswerving bestemd voor het persoonlijk welzijn van de missionaire werkers en werksters).
Daarnaast wordt met incidentele acties ingespeeld op de actualiteit in de wereld.

Kerk en Buurtwerk
De Sint Lucasparochie heeft een verbondenheid met het stedelijk oecumenisch project Kerk en Buurtwerk Osdorp en Sloten.
Het project is een vorm waarin de kerken zich dienstvaardig in de wijk willen opstellen. Het doel van het werk is gericht op mensen in de wijk. Voor hen omstandigheden scheppen waarin zij hun waarde in het leven (her)vinden., behouden of vergroten.Om dit te kunnen bewerkstelligen hebben de kerken in Osdorp en Sloten een Kerk en Buurtwerker aangesteld.

Christoffeldienst
Mocht u bij een speciale dienst aanwezig willen zijn en bent u slecht ter been dan bestaat er de mogelijkheid om gebracht en gehaald te worden. Voor informatie kunt u terecht bij het secretariaat.

Zieken(huis)bezoek
Het is van groot belang onze zieke medeparochianen niet uit het oog te verliezen, juist in een kwetsbare periode van hun leven.
Stelt u een bezoekje op prijs, dan kunt u daar mededeling van doen bij het parochiesecretariaat, iedere werkdag van 10:00 tot 12:00 uur, telefoon:
020 619 0213.

Zij bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven

Gemeenschapsopbouw
Onze gemeenschap is een plaats waar mensen zich gekend, aanvaard en serieus genomen voelen. Er is gelegenheid elkaar te leren kennen en een gemeenschap te vormen waar ieder zich gelijkwaardig behandeld weet in het geloof, en dat we allen deel uitmaken van het volk Gods onderweg.

Huisbezoek nieuwe stijl
Een spirituele herberg; zo zien wij onze gemeenschap. Iedereen is welkom, stamgasten als toevallige voorbijgangers. Dat wil niet zeggen dat we als anonieme burgers langs elkaar heenlopen. De pastoor en het pastoraatsteam dat de pastoor ondersteunt, willen graag dat mensen met de parochiebestuurders en met elkaar in contact komen en die contacten ook onderhouden. Daarom nodigen wij van tijd tot tijd parochianen uit diverse wijken binnen onze gemeenschap uit. Een kop koffie met toebehoren en een goed gesprek op zondag na de eucharistie, dat is ons doel. We willen van u horen hoe u de parochieherberg ziet.

Wijkcontactpersonen
Onze wijkcontactpersonen bezorgen de Lucasberichten en kerkbalans, en verwelkomen nieuwe parochianen.

Lucasgilde/huishoudelijke dienst
De Lucasgilde zet koffie en thee na de eucharistieviering en tijdens aktiviteiten of bijeenkomsten, verzorgd de catering, het schoonhouden van openbare ruimtes, bloemschikken en heeft de zorg voor parementen en altaarlinnen.

Secretariaat
Het secretariaat zorgt voor de ondersteuning van de pastoor bij het regelen van de dagelijkse gang van zaken, weekbulletin, Lucasberichten, sacramentenadministratie, ledenadministratie, opbouwen en onderhouden van archief, reguleren receptie- en secretariaatswerkzaamheden.

Website
Het bijhouden en inbrengen van de laatste informatie betreffende de Lucasparochie voor de website.

IJverig in het breken van het brood en het gebed

Liturgie
We streven naar een verzorgde liturgie met een aansprekende prediking. De belangrijkste bron van gelovige levenskracht is misschien wel het gebed. Ons levensverhaal mag zich invoegen in het grote verhaal van God-met-ons. Een onverwachte inrichtig, een nieuw verhaal kunnen ons een nieuw zicht geven op het eigen huis en ons eigen levensverhaal. In de verkondiging en de voorbeden wordt er aandacht besteed aan de verschillende landen en culturen van herkomst van de deelnemers aan de liturgie. Er worden accenten gelegd bijvoorbeeld in het kader van de vastenaktie, de ziekendag, de Zondag van de Arbeid.

Liturgiegroep
De liturgiegroep zoekt liederen bij de lezingen. De pastoor neemt deel aan de bijeenkomsten.

Lectoren
De lectoren lezen de eerste schriftlezing (in de Advent en de Vasten ook de tweede), de voorbeden en assisteren bij het uitreiken van de heilige Communie. Ook gaan zij voor in Woord- en Communievieringen, die zij, in overleg met de liturgiegroep, ook voorbereiden. De Woord- en Communievieringen worden minimaal vier maal per jaar gehouden, zowel zaterdagavond als zondagmorgen.

Misdienaars
Kinderen vanaf de eerste communieleeftijd die gemotiveerd zijn mogen na een korte training onder leiding van de acoliet meedoen.

Kosterscollege
Het kosterscollege bestaat uit enkele leden.

Koor
Het koor, dat bestaat uit circa 30 leden, wordt geleid door een goede musicus. Het koor repeteert een maal per week, zingt elke zondag en tijdens de meeste huwelijken, feesten en uitvaartdiensten.

Wonderbare tekenen

Pastoraat
Door het doopsel en het vormsel zijn wij allen lid van een "koninklijk priesterschap".
De kern van het pastoraat is "herderswerk". Handelend in navolging van Christus willen wij ons bezig houden met mensen te vergezellen op hun weg. Aandacht en zorg voor elkaar, dienstbaarheid en eerbied voor de andere mens, die beeld is van God; grote woorden die echter de kern van het begrip pastoraat benaderen.
Door het heilig Doopsel en het heilig Vormsel zijn wij allen lid van een "koninklijk priesterschap". Pastorale taken, door "leken"verricht worden door het pastoraatsteam gestimuleerd en uitgebouwd. Hiervoor is Toerusting en Vorming nodig. Parochianen kunnen zich scholen, bijvoorbeeld d.m.v. de TVT- opleiding van het dekenaat.
In onze parochie geschiedt veel pastoraat. Parochianen vergezellen mensen, bezoeken zieken en geven aandacht aan medemensen vanuit hun gelovige levenshouding. Vele werkgroepen die zich bezich houden met diaconie, catechese, liturgie en gemeenschapsopbouw komen in aanraking met pastorale vragen en taken. Het leeuwendeel van deze pastorale taken wordt verricht door de pastoor. De pastorale activiteiten kunnen ruwweg onderverdeeld worden in zieken- en ouderenpastoraat, pastoraat rond sacramenten en pastorale ontmoetingen met mensen in crisissituaties.
 

Ledenadministratie

De St.-Lucasparochie registreert gegevens van haar parochianen.
Deze gegevens zijn afkomstig van de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (ofwel de SILA) die op haar beurt de gegevens krijgt uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).

De aldus door ons verkregen gegevens zijn persoonsgegevens waarop de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing is. Het doel van de verwerking van deze persoonsgegevens bestaat uit het volgende:


het voldoen aan de administratieve verplichtingen die het kerkelijk recht oplegt voor deelname aan het kerkelijk leven;

een doelmatige administratieve organisatie van de parochiegemeenschap;

het in stand houden van de ledenadministratie;

gebruik voor strikt historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.


De persoonsgegevens van een parochiaan kunnen pas door ons verwerkt worden, als de betrokkene in kennis gesteld is van de doeleinden van de verwerking en daar geen bezwaar tegen heeft. Een parochiaan heeft altijd recht op informatie, inzage en correctie van zijn/ haar persoonsgegevens. Bij een geschil over de verwerking van zijn/ haar persoonsgegevens kan de parochiaan bezwaar of verzet aantekenen, bemiddeling inroepen of een klacht indienen
 
Pagina's over de geschiedenis: